Khóa học ngắn: "Một số vấn đề về hệ động lực"

Ngày 07.11.2016, GS. Nguyễn Tiến Dũng, GS ngoại hạng tại ĐH Toulouse đã bắt đầu bài giảng đầu tiên thuộc khóa học ngắn một số vấn đề về hệ động lực. khóa học diễn ra trong 3 buổi các ngày 7;9;11 tháng 11 năm 2016.

Ngay trong buổi đầu tiên, GS đã dành nhiều thời gian cho việc giới thiệu các khái niệm cơ sở của hệ động lực (như là: trạng thái, cấu hình, hệ cổ điển, hệ ngẫu nhiên, hệ khả tích ,v.v.), lý thuyết cổ đại về hệ động lực từ thời chưa có ngôn ngữ toán học thích ứng, và cách hiểu nó theo ngôn ngữ hiện đại. Thêm vào đó, Giáo sư cũng giới thiệu về cơ học Lagrange, cơ học Hamilton và định lý Liouville về chuyển động giả tuần hoàn của các hệ Hamilton khả tích.
Buổi tiếp theo, GS sẽ nói về hệ ngẫu nhiên. và buổi cuối cùng (ngày 11.11) tác giả đi sâu vào phân tích về lý thuyết thông tin, cụ thể là các độ phưc tạp trong tin học.

Khóa học đã thu hút trên 20 người tham dự.