Gia hạn danh hiệu “Trung tâm xuất sắc khu vực đang phát triển” (ERCE label)

Theo thông tin từ Ủy ban các nước đang phát triển của Hội Toán học Châu Âu (Committee for Developing Countries, European Mathematical Society – EMS-CDC), tại cuộc họp thường niên của họ diễn ra ngày 6 - 7/4/2018, đề nghị gia hạn danh hiệu “Trung tâm xuất sắc khu vực đang phát triển” (Emerging Regional Centres of Excellence – ERCE) của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã được EMS-CDC thông qua và gửi Ủy ban điều hành Hội Toán học Châu Âu (EMS Executive Committee – EMS-EC) phê chuẩn. EMS-EC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng tại cuộc họp mùa thu vào cuối năm 2018.

ERCE là danh hiệu được trao cho những viện nghiên cứu có ảnh hưởng vượt trội về nghiên cứu và giáo dục Toán học trong khu vực, đồng thời thu hút nhiều sinh viên đến từ các đất nước và khu vực khác. ERCE tập trung vào việc nâng cao trình độ sinh viên toán ở các nước đang phát triển lên bậc Thạc sĩ và tiến tới là Tiến sĩ. Các trung tâm ERCE sẽ đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục toán học và phát triển chất lượng cũng như nguồn lực ngành toán ở cấp độ khu vực. Danh hiệu này có thời hạn trong 4 năm và có thể xin gia hạn.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã được công nhận danh hiệu ERCE trong khoảng thời gian 2013 – 2017.

Thông tin thêm về ERCE: https://nickpgill.github.io/emscdc/erce