Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa

Trường xuân tập trung giới thiệu một số phương pháp của giải tích toán học trong nghiên cứu tính đặt chỉnh và dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình tiến hóa và các hệ động lực. Nội dung chính bao gồm lý thuyết phổ của hàm số, phổ các toán tử nảy sinh từ các hệ động lực, sự tồn tại và độ trơn của các nửa nhóm liên tục mạnh trong không gian nội suy, tính đặt chỉnh của các phương trình tiến hóa, hàm tử nội suy và các đánh giá đối ngẫu. Các kết quả trừu tượng  sẽ được ứng dụng trong việc nghiên cứu tính đặt chỉnh và dáng điệu tiệm cận của các hệ động lực và bài toán giá trị biên không địa phương, cũng như là của nghiệm các phương trình Navier-Stokes và tính ổn định của các luồng thủy khí. Trường xuân hướng tới các sinh viên năm cuối bậc đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và nhằm tạo ra môi trường gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và phương pháp giữa các nhà toán học trong và ngoài nước.