Khóa học ngắn “Lượng hóa tính không xác định và lý thuyết xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng phụ thuộc vào tham số”

Khóa học ngắn “Lượng hóa tính không xác định và lý thuyết xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng phụ thuộc vào tham số” đã bắt đầu buổi học đầu tiên vào sáng 14/11/2016. Các giảng viên của trường gồm có: GS. Clayton G. Webster, TS. Trần Anh Hoàng và TS. Guannan Zhang đến từ Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, Mỹ. Khóa học kéo dài đến 17/11/2016.

Khóa học trình bày các phương pháp số và giải tích số để xấp xỉ đồng thời một hệ phương trình đạo hàm riêng được tham số hóa bằng nhiều biến tất định (vị trí không gian và tốc độ) và nhiều biến ngẫu nhiên thuộc một miền có thể có số chiều rất lớn hoặc vô hạn. Các bài giảng đề cập đến các kỹ thuật của phương pháp số và giải tích để giải các bài toán như tính đặt chỉnh và tính trơn của các bài toán phương trình đạo hàm riêng được tham số hóa. Các giảng viên trình bày tổng quan và phân tích chi tiết vấn đề hội tụ của một số phương pháp để lượng hóa tính không xác định liên quan đến thông tin đầu vào tác động lên các đại lượng được quan tâm,  các cách tiếp cận thuận và ngược đối với bài toán lượng hóa tính không xác định, các kết quả lý thuyết về các quá trình nhẫu nhiên và trường ngẫu nhiên, phân tích sai số, tính không đẳng hướng, các phương pháp xấp xỉ thích nghi, các phương pháp xấp xỉ s-số hạng tốt nhất với số chiều rất lớn, các phương pháp cảm biến nén (compressed sensing), các phương pháp bình phương tối thiểu rời rạc, các phương pháp lấy mẫu xác định và ngẫu nhiên, các phương pháp lưới thưa.

 Khóa học đã thu hút gần 30 người tham dự trong ngày đầu tiên diễn ra.