Bruno Angles

Nghiên cứu viên cao cấp (01/06/2018 - 31/08/2018)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Bruno Angles

01/06 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện