Đặng Thanh Sơn

Nghiên cứu viên trẻ (01/09/2017 - 31/12/2017)

Nơi công tác: Trường Đại học Thông tin liên lạc

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: dangthanhson1810 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Đặng Thanh Sơn

01/09 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện