Hoàng Lê Trường

(01/09/2017 - 31/10/2017)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email: hltruong AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Thời gian hoạt động của Hoàng Lê Trường

01/09 tới 31/10/2017: vào làm việc tại viện

01/09/2013 tới 23/02/2014: vào làm việc tại viện