Hoàng Ngọc Tuấn

(01/11/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Hoàng Ngọc Tuấn

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/06/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Giải tích biến phân và ứng dụng