Mai Viết Thuận

(01/10/2012 - 31/12/2012)

Nơi công tác: Đại học Khoa học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Mai Viết Thuận

01/10 tới 31/12/2012: vào làm việc tại viện