Nero Budur

Khách mời (04/01/2017 - 18/01/2017)

Nơi công tác: KU Leuven, Department of Mathematics

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: nerobudur AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Thời gian hoạt động của Nero Budur

04/01 tới 18/01/2017: vào làm việc tại viện