Ngô Đắc Tuấn

(01/06/2018 - 31/08/2018)

Nơi công tác: Đại học Paris 13

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Ngô Đắc Tuấn

01/06 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện

19/10 tới 30/10/2015: vào làm việc tại viện

22/07 tới 15/08/2013: vào làm việc tại viện