Nguyễn Lưu Sơn

Nghiên cứu viên chính (01/06/2018 - 31/07/2018)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Lưu Sơn

01/06 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện