Pascal Boyer

(01/06/2018 - 30/06/2018)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Pascal Boyer

01/06 tới 30/06/2018: vào làm việc tại viện