Phạm Thành Dương

(15/05/2018 - 15/07/2018)

Nơi công tác: Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email: duong.pt AT vgu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Thành Dương

15/05 tới 15/07/2018: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2014: vào làm việc tại viện