Tạ Công Sơn

Nghiên cứu viên (01/03/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: congson82 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Tạ Công Sơn

01/03 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện