Tăng Văn Long

Nghiên cứu viên (01/01/2017 - 28/02/2017)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tangvan.long AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Thời gian hoạt động của Tăng Văn Long

01/01 tới 28/02/2017: vào làm việc tại viện