Trần Đình Kế

(01/09/2017 - 31/12/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Đình Kế

01/09 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện

01/09 tới 30/11/2013: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Dáng điệu tiệm cận nghiệm và tính điều khiển được đối với một số hệ vi phân trong không gian vô hạn chiều