Trần Thanh Tuấn

Nghiên cứu viên (01/11/2016 - 31/01/2017)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tranthanhtuan AT hus.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Thời gian hoạt động của Trần Thanh Tuấn

01/11/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện