Trần Thị Thu Hương

Nghiên cứu viên (01/04/2018 - 31/05/2018)

Nơi công tác: Trường Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: huong.ttt AT vgu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Thời gian hoạt động của Trần Thị Thu Hương

01/04 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2013: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2014: vào làm việc tại viện

17/06 tới 17/07/2013: vào làm việc tại viện