Hoạt động trong tuần
2 tháng 7 2018 - 8 tháng 7 2018
04/07 10:00 - 11:30 Introduction to arithmetic D-modules.

C2-714, VIASM

05/07 10:00 - 11:30 Introduction to arithmetic D-modules.

C2-714, VIASM