Hoạt động trong tuần
4 tháng 9 2017 - 10 tháng 9 2017
05/09 09:00 - 17:00 Khóa học "Đường cong Đại số"

Trường ĐH Sư phạm Huế

06/09 09:00 - 17:00 Khóa học "Đường cong Đại số"

Trường ĐH Sư phạm Huế

10:00 - 11:00 Regularity for fractional differential equations and related problems

C2-714, VIASM

07/09 09:00 - 17:00 Khóa học "Đường cong Đại số"

Trường ĐH Sư phạm Huế

08/09 09:00 - 17:00 Khóa học "Đường cong Đại số"

Trường ĐH Sư phạm Huế

09:00 - 10:00 Climate change and the impact of a heterogeneous environment

C2-714, VIASM

09/09 09:00 - 17:00 Khóa học "Đường cong Đại số"

Trường ĐH Sư phạm Huế