Hoạt động trong tuần
8 tháng 5 2017 - 14 tháng 5 2017
11/05 14:00 - 16:00 Working group on applied probability

C2-714

12/05 09:30 - 12:00 Vật và modules của G-đẳng biến

C2-714

15:00 - 17:30 Một số vấn đề chọn lọc trong xác suất hiện đại

Tuần Châu, Quảng Ninh

13/05 15:00 - 17:30 Một số vấn đề chọn lọc trong xác suất hiện đại

Tuần Châu, Quảng Ninh