Hoạt động trong tuần
14 tháng 8 2017 - 20 tháng 8 2017
14/08 09:00 - 11:15 LSAM 2017: Control of nonlinear systems

C2-714

10:00 - 12:00 Random Constraint satisfaction problems

B4-705, VIASM

15/08 09:00 - 11:15 LSAM 2017: Control of nonlinear systems

C2-714

18/08 09:00 - 11:15 LSAM 2017: Control of nonlinear systems

C2-714

19/08 08:15 - 17:30 Hội thảo hàng năm 2017 (VIASM Annual Meeting 2017)

C2-714