Hoạt động trong tuần
22 tháng 5 2017 - 28 tháng 5 2017
22/05 09:00 - 12:00 Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Tuần Châu, Quảng Ninh, Việt Nam

23/05 09:00 - 12:00 Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Tuần Châu, Quảng Ninh, Việt Nam

24/05 09:00 - 12:00 Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Tuần Châu, Quảng Ninh, Việt Nam

25/05 09:00 - 12:00 Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Tuần Châu, Quảng Ninh, Việt Nam

14:00 - 16:00 Working group on applied probability

C2-714