Đào Nguyên Anh

Nghiên cứu viên (06/05/2022 - 05/07/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Kinh Tế TP HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: anhnguyenmaths AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đào Nguyên Anh

06/05 tới 05/07/2022: vào làm việc tại viện