Hà Phi

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/09/2018 - 31/08/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: phisp1802 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Thời gian hoạt động của Hà Phi

01/09/2018 tới 31/08/2019: vào làm việc tại viện