Lâm Hoàng Nguyên

Nghiên cứu viên (01/06/2019 - 31/07/2019)

Nơi công tác: University of British Columbia

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lhn.lam AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lâm Hoàng Nguyên

01/06 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện