Phan Quang Sáng

Nghiên cứu viên (01/01/2019 - 30/04/2019)

Nơi công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: quangsangphan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Thời gian hoạt động của Phan Quang Sáng

01/01 tới 30/04/2019: vào làm việc tại viện

01/08 tới 30/11/2016: vào làm việc tại viện