Hoạt động trong tuần
3 tháng 9 2018 - 9 tháng 9 2018
09/09 09:00 - 12:00 Mini-course: Deep Learning

C2-714, VIASM