Hoạt động trong tuần
8 tháng 4 2019 - 14 tháng 4 2019
09/04 14:00 - 15:30 Local cohomology and coherent subsets

C2-714, VIASM

10/04 14:00 - 15:30 VIASM Basic Notions Seminar

C2-714, VIASM

12/04 14:00 - 15:30 Topology Seminar

C2-714, VIASM