Hoạt động trong tuần
16 tháng 7 2018 - 16 tháng 6 2019
16/07 14:00 - 16:00 Which is More Influential, “Who” or “When” for a User to Rate in Online Review Site?

B4-705, VIASM

17/07 10:00 - 11:30 Prudent group schemes over a complete discrete valuation ring

C2-714, VIASM

24/07 10:00 - 11:00 Mahler measures of algebraic varieties

C2-714, VIASM

11:00 - 12:00 Motivic integration and singularities

C2-714, VIASM

31/07 10:00 - 11:00 On the completely reducible subgroups and applications

B4-705, VIASM

07/08 10:00 - 11:00 Aspects of the langlands program and motivic integration.

C2-714, VIASM

11:00 - 12:00 Survey on exponential sums modulo p^m.

C2-714, VIASM

13/08 14:00 - 16:00 Information Extraction in the Era of Deep Learning

B4-705, VIASM

14/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

15/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

16/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

17/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

18/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

21/08 13:30 - 15:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

22/08 09:00 - 11:00 Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực

B4-705, VIASM

13:30 - 15:00 DATA SCIENCE WEEK

Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.