Arc spaces and Nash's conjecture

Time: 14:00 to  16:00 Ngày 17/07/2020

Venue/Location: Phương tiện: Zoom

Speaker: Ngô Bảo Châu

Liên hệ Lê Quý Thường để biết ID và password của buổi họp: Email  leqthuong@gmail.com