Arithmetic and geometry of local and global fields

Arithmetic and geometry of local and global fields

Time:08:00:25/06/2018 to  17:00:01/07/2018

Venue/Location: Tuần Châu, Quảng Ninh

Organisers • Bruno Anglès (University of Caen Normandy) • Tuan Ngo Dac (CNRS and University of Caen Normandy) • Ho Hai Phung (IMH, VAST)

Scientific Committee: • Bruno Anglès (University of Caen Normandy) • Daniel Caro (University of Caen Normandy) • Tuan Ngo Dac (CNRS and University of Caen Normandy) • Federico Pellarin (University of Saint Etienne) • Ho Hai Phung (IMH, VAST) • Jerome Poineau (University of Caen Normandy)

Purpose Hội nghị sẽ đề cập đến nhiều hướng nghiên cứu chính của lý thuyết số và hình học đại số đang được phát triển mạnh tại châu Á. Ba chủ đề chính sẽ xoay quanh đa tạp Shimura, đối đồng điều p-adic và lý thuyết số trên trường hàm.

Invited Speakers: 1. Tomoyuki Abe (Tokyo, Japan) 2. Pascal Boyer (Paris, France) 3. Daniel Caro (Caen, France) 4. Chieh-Yu Chang (Taiwan) (to be confirmed) 5. Shin Hattori (Kyushu, Japan) 6. Satoshi Kondo (HSE, Russia) 7. Ignazio Longhi (Jiao Tong / Liverpool, China) 8. Yoichi Mieda (Tokyo, Japan) 9. Federico Pellarin (Saint-Etienne, France) 10. Detchat Samart (Thailand / UIUC, USA) 11. Lenny Taelman (Amsterdam, the Netherlands) 12. Floric Tavares-Ribeiro (Caen, France) 13. Fabien Trihan (Sophia Univ, Japan) 14. Nobuo Tsuzuki (Tohoku, Japan) 15. Chia-Fu Yu (Taiwan) 16. Jing Yu (Taiwan) (to be confirmed)

Content:

Host institution: VIASM.

Language: English

Contact: