Chương trình

 

Thời gian

 

Nội dung

Sáng thứ 4

ngày 26/8/2020

08:30-08:50

Đăng ký

08:50 - 9:00

Khai mạc

Chair: Lê Minh Hà

09:00 - 10:15

Báo cáo viên: Nguyễn Lê Chí Quyết

The relation between the Morava K-theory of elementary abelian 2-groups and the Hopf ring for Morava K-theory

10:15 - 10:30

Tiệc trà

10:30 - 11:45

Báo cáo viên: Trần Thị Hiếu Nghĩa

Hochschild cohomology of complete intersections

 

12:00 - 14:00

Nghỉ trưa

Chiều thứ 4

ngày 26/8/2020

Chair: Nguyễn Lê Chí Quyết

14:00 - 15:15

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn

On the block theory of strict polynomial functors

15:15 - 15:30

Tiệc trà

15:30 - 16:45

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

On the mod 2 cohomololy of some 2-Postnikov tower

Sáng thứ 5

ngày 27/8/2020

Chair: Phan Hoàng Chơn

09:00 – 10:15

Báo cáo viên: Hà Ngọc Phú

Sự khái quát của khái niệm vết trong phạm trù ruy băng và một số bất biến tôpô

10:15 – 10:30

Tiệc trà

10:30 – 11:45

Báo cáo viên: Trần Thị Hiếu Nghĩa

Hochschild cohomology of complete intersections

 

11:45 – 12:00

Bế mạc