Mini-workshop on Dynamical systems and Partial Differential Equations

Time: 09:00 to  16:30 Ngày 10/07/2018

Venue/Location: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Organisers: Lê Minh Hà (VIASM), Tăng Quốc Bảo (University of Graz, Austria), Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học), Đỗ Đức Thuận (ĐH Bách Khoa Hà Nội),

Purpose: Hệ động lực (dynamical systems) và phương trình đạo hàm riêng (PDEs) là hai hướng nghiên cứu lớn của toán học. Gần đây rất nhiều nhà toán học quan tâm đến việc phát triển và tìm hiểu sâu sắc hơn mối liên kết giữa chúng. Mục tiêu của workshop là tập hợp những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm cũng như những nghiên cứu viên trẻ để tạo ra một diễn đàn trao đổi ý tưởng về các vấn đề nghiên cứu chuyên sâu nằm trong nội hàm hệ động lực và phương trình đạo hàm riêng. Đặc biệt, ban tổ chức hy vọng mini-workshop có thể tạo ra cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa các thành viên tham gia.

Invited Speakers: Cung Thế Anh (ĐH Sư Phạm Hà Nội), Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học), Trịnh Viết Dược (ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội), Lê Thị Thúy (ĐH Điện lực), Tăng Quốc Bảo (University of Graz, Austria)

Cơ quan tổ chức và tài trợ: VIASM và ASEA-UNINET

Ngôn ngữ chính trong Hội thảo: Tiếng Việt

Liên hệ: Đoàn Thái Sơn (dtson@math.ac.vn), Đỗ Đức Thuận (ducthuank7@gmail.com), Tăng Quốc Bảo (baotangquoc@gmail.com)