Research Fellows/ Visitors

Prof. Pham Ngoc Anh

Viện Toán Học Rényi Alfréd - Viện Hàn lâm Khoa học Hungary

Position at the Institute: Research Professor

Room :

Ext :

Email: anh.pham.ngoc AT renyi.mta.hu

Duration of stay: 01/07 - 30/09/2021

Assoc. Prof. Mai Hoang Bien

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM

Position at the Institute: Senior Researcher

Room :

Ext :

Email: mhbien AT hcmus.edu.vn

Duration of stay: 01/07 - 30/09/2021

Dr. Trinh Thanh Deo

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Position at the Institute: Junior Researcher

Room :

Ext :

Email: ttdeo AT hcmus.edu.vn

Duration of stay: 01/07 - 30/09/2021

Dr. Nguyen Dang Hop

Institute of Mathematic, VAST

Position at the Institute: Postdoc

Room : C9

Ext : 20

Email: ngdhop AT gmail.com

Duration of stay: 01/08 - 31/10/2021

Dr. Phan Quoc Hung

Duy Tan University

Position at the Institute: Senior Researcher

Room : C5

Ext : 13

Email: hungpqmath AT gmail.com

Duration of stay: 01/08 - 30/09/2021

Dr. Vu Huu Nhu

Posts and Telecommunications Institute of Technology

Position at the Institute: Research Assistant

Room : C201

Ext :

Email: vuhuunhu1983ATgmail.com

Duration of stay: 01/01 - 31/12/2021

MSc. Ngo Tan Phuc

Dong Thap University

Position at the Institute: Research Assistant

Room :

Ext :

Email: ntphuc AT dthu.edu.vn

Duration of stay: 01/07 - 30/09/2021

Dr. Nguyen Nhu Thang

Hanoi National University of Education

Position at the Institute: Junior Researcher

Room : C8

Ext : 44

Email: thangnn AT hnue.edu.vn

Duration of stay: 01/08 - 31/10/2021

Dr. Duong Anh Tuan

Hanoi National University of Education

Position at the Institute: Junior Researcher

Room : C5

Ext : 40

Email: tuanda AT hnue.edu.vn

Duration of stay: 01/08 - 31/10/2021