Conference "Math teaching and math teaching materials for colleges of economics, finance and banking"

Time: 08:00 to  17:00 Ngày 06/12/2014

Venue/Location: Duy Tan University, Da Nang

Content:

Thông báo sô 1

Danh sách các trường Đại học đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng-Kế Toán và chỉ tiêu đại biểu tham dự