Invited Speaker

STT

Họ và tên

Cơ quan

1

Dinh Nho Hao

Math institute/ VAST/ VN

2

Nguyen Huu Du

VNU/VN

3

Tri Nguyen-Huu

IRD/France

4

Nguyen Xuan Hung

HuTech/VN

5

Phan Van Tan

HUS-VNU/VN

6

Nguyen Van Thinh

SNU, South Korea

7

Nguyen Hong Quan

ICED/VN

8

Nguyen Hieu Trung

CTU/VN

9

Nguyen Hoang Minh 

Vnmha/VN

10

Phạm Song

MIT/VN

11

Marc Choisy

Oucru/ UK

12

Jaepil CHO

IWMI/South Korea

13

Nguyen Trung Viet

TLU/VN

14

Dư Thuỳ Tiên

University of Houston (UH)/USA

15

Tran Dinh Hoa

VAWR/VN

16

Pham Van Chien

TLU/VN

17

Léo Biré

CoE ACROSS, TLU/Vn & IRD, France

18

Phung Diep Anh

ACROSS, TLU/VN & IRD/France

19

Liubov Tupikina

Paris Saclay, France