Winter School on PDEs 2020

Time:08:00:26/12/2020 to  17:00:29/12/2020

Venue/Location: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Content:

 • Organizing Committee:

  - Assoc. Prof. Lê Minh Hà, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics .

  - Assoc. Prof. Phạm Hoàng Quân, Saigon University.

  - Assoc. Prof. Trần Vĩnh Hưng, University of Wisconsin-Madison (USA).

  -Dr. Phan Hoàng Chơn, Saigon University

 • Co-host institutions & Sponsors:

  - The National Program for the Development of Mathematics 2010-2020

  - Saigon University

 •  Lecturers

  - Assoc. Prof. Ngô Quốc Anh, VNU-University of Science.

  - Dr. Võ Hoàng Hưng, Saigon University.

  - Assoc. Prof. Trần Vĩnh Hưng, University of Wisconsin-Madison (USA).

 • Expected participants:

  Advanced Undergraduate, Graduate students or recent PhDs. 

 • Language: Vietnamese

 • Contact: 

  Ms. Le Thi Lan Anh (ltlanh at viasm.edu.vn), phone number: +84 3623 1542 (ext: 173)