Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

Time: 09:00 đến 11:00 ngày 07/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 14/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 21/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 28/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 05/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 12/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 19/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 26/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 02/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 09/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 16/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 23/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 30/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/03/2018,

Venue/Location: C2-714, VIASM

Content:

07/11 và 14/11/2017:
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Tuấn
Tên báo cáo: "Các thuật toán DC trong không gian Hilbert và ứng dụng của chúng trong việc giải các bài toán quy hoạch toàn phương không xác định dấu" ("DC Algorithms in Hilbert spaces and their applications in solving indefinite quadratic programs") 

21/11/2017
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân
Tên báo cáo: "Miền xác định của các anh xạ đa trị lồi đa diện suy rộng" ("The domain of generalized polyhedral convex multifunctions")

28/11/2017
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên
Tên báo cáo: "Dưới vi phân cấp hai và các điều kiện tối ưu cho các bài toán tối ưu C^1-trơn" ("Second-order subdifferentials and optimality conditions for C^1-smooth optimization problems")

05/12/2017
Báo cáo viên: 
Nguyễn Đông Yên
Tên báo cáo: 
"Dưới vi phân cấp hai và các điều kiện tối ưu cho các bài toán tối ưu C^1-trơn" ("Second-order subdifferentials and optimality conditions for C^1-smooth optimization problems")

12/12/2017
Báo cáo viên:
 Nguyễn Ngọc Luân
Tên báo cáo: The domains of generalized polyhedral convex multifunctions

19/12/2017: Tham dự hội thảo quốc tế “Variational Analysis and Optimization Theory” (December 19-21, 2017) [http://math.ac.vn/conference/VariationalAnalysis2017/]

26/12/2017
Báo cáo viên: Nguyễn Thái An
Tên báo cáo: Distance penalty methods for sparse approximation

02/01/2018
Báo cáo viên: Nguyễn Thái An
Tên báo cáo: Distance penalty methods for sparse approximation

09/01/2018:
Báo cáo viên: Phạm Duy Khánh
Tên báo cáo: "Các điều kiện cần và đủ cho các tính chất định tính trong quy hoạch tuyến tính vô hạn chiều" ("Necessary and Sufficient Conditions for Qualitative Properties in Infinite-Dimensional Linear Programming")

16/01/2018 và 23/01/2018
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương
Tên báo cáo: "Tính chất hữu hiệu chính thường trong tối ưu véc tơ phân thức tuyến tính" ("Proper Efficiency in Linear Fractional Vector Optimization")

30/01/2017 và 06/02/2018
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An
Tên báo cáo: "Differential stability of convex optimization problems with empty solution sets" ("Tính ổn định vi phân của các bài toán tối ưu lồi với tập nghiệm rỗng")

27/02/2018 và 06/03/2018
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Tuấn
Tên báo cáo: "Some Properties of Affine Variational Inequalities in Hilbert Spaces" ("Một số tính chất của các bất đẳng thức biến phân affine trong không gian Hilbert")