Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

Time: 10:30 đến 16:00 ngày 06/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 13/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 20/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 27/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 03/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 10/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 17/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 24/09/2020, 10:30 đến 12:00 ngày 01/10/2020,

Venue/Location: VIASM & Trực tuyến

Speaker: Ngô Bảo Châu, Trịnh Duy Tiến, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Việt Cường, Nguyễn Chu Gia Vượng

Tentative schedule:

Thursday, August 6
10:30-12:00: Ngô Bảo Châu (VIASM, University of Chicago) - An overview of the seminar.
13:30-16:00: Trịnh Duy Tiến (HNUE) - Basic analysis of trace class operators.

Thursday, August 13
10:30-12:00: Ngô Trung Hiếu (HUST) - Kuznetsov trace formula I.
13:30-16:00: Ngô Trung Hiếu (HUST) - Kuznetsov trace formula II.

Thursday, August 20
10:30-12:00: Đỗ Việt Cường (VNU) - Tabulations of Bessel characters and Kuznetsov orbital integrals I.
13:30-16:00: Ngô Trung Hiếu (HUST) - Kuznetsov trace formula III.

Thursday, August 27
10:30-12:00: Ngô Trung Hiếu (HUST) - Kuznetsov trace formula IV.
13:30-16:00: Đỗ Việt Cường (VNU) - Tabulations of Bessel characters and Kuznetsov orbital integrals II.

Thursday, September 3
10:30-12:00: Nguyễn Chu Gia Vượng (VAST) - Selberg trace formula I.
13:30-16:00: Nguyễn Chu Gia Vượng (VAST) - Selberg trace formula II.

Thursday, September 10
10:30-12:00: Nguyễn Chu Gia Vượng (VAST) - Selberg trace formula III.
13:30-16:00: Nguyễn Chu Gia Vượng (VAST) - Selberg trace formula IV.

Thursday, September 17
10:30-12:00: Đỗ Việt Cường (VNU) - Tabulations of characters and orbital integrals in p-adic
13:30-16:00: Trịnh Duy Tiến (HNUE) - Tabulations of characters and orbital integrals in real cases. cases.

Thursday, September 24
10:30-12:00: Ngô Bảo Châu (VIASM, University of Chicago) - Bridging the two formulae I.
13:30-16:00: Ngô Bảo Châu (VIASM, University of Chicago) - Bridging the two formulae II.

Đăng ký tham dự tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnh6FdHC5gMGu5Xlj4TUHT4XWS-Fydo_QpJB_iTkB8MCho6A/viewform