Seminar: Scattering of text fields in the interior of black holes and the cosmic censorship conjecture.

Time:

Venue/Location: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Báo cáo viên: Mokdad Mokdad (University of Franche-Comté, France)
Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến