Complex Analysis

Project leader: Nguyen Quang Dieu

Thời gian làm việc: 01/11/2014 - 31/03/2015

Các thành viên:
  1. Nguyen Quang Dieu - Hanoi National University of Education
  2. Phùng Văn Mạnh - Hanoi National University of Education
  3. Kieu Phuong Chi - Vinh University
  4. Nguyen Xuan Hong - Hanoi National University of Education
Các Hoạt động của Nhóm: