D-modules and related problems in representation theory

Project leader: Phung Ho Hai

Thời gian làm việc: 01/03/2015 - 31/05/2015

Các thành viên:
  1. Phung Ho Hai - Institute of Mathematics, VAST
  2. Ngo Lam Xuan Chau - Quy Nhon University
  3. Nguyễn An Khương - University of Technology
  4. Nguyen Chu Gia Vuong - Institute of Mathematics, VAST
Các Hoạt động của Nhóm: