Mathematical problems in Gradient Plasticity and Phase change

Project leader: Nguyễn Quốc Sơn

Thời gian làm việc: 01/06/2015 - 31/07/2015

Các thành viên:
  1. Nguyễn Quốc Sơn - Đại học Bách khoa Paris, Pháp
  2. Pham Kim - Unité de Mecanique, France
  3. Jean-Jacques Marigo - Đại học Bách khoa Paris, Pháp
Các Hoạt động của Nhóm: