p-adic Analysis, Complex Analysis

Project leader: Ha Huy Khoai

Thời gian làm việc: 01/04/2015 - 31/07/2015

Các thành viên:
  1. Vu Hoai An - Hai Duong College
  2. Alexei Pantchichkine - Université de Grenoble I, France
  3. Vladimir Berkovich - Weizmann Institute of Science, Israel
  4. Ha Huy Khoai - Thang Long University
  5. Siegfried BÖCHERER - Universität Mannheim, Germany
Các Hoạt động của Nhóm: