Potential Theory and Complex Geometry

Project leader: Pham Hoang Hiep

Thời gian làm việc: 01/08/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Vu Viet Hung - Tay Bac University VIASM’s Research Assistant
  2. Nguyễn Văn Phú - Electric Power University
  3. Pham Hoang Hiep - Hanoi National University of Education VIASM’s Senior Researcher
Các Hoạt động của Nhóm: