Qualitative and approximative methods for differential equations and control systems

Project leader: Nguyen Thieu Huy

Thời gian làm việc: 01/09/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Nguyen Thieu Huy - Hanoi University of Science and Technology
Các Hoạt động của Nhóm:
  1. Tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm
  1. Almost periodic solutions for evolution equations
  1. On the index of infinite dimensional systems