Stability and Control of Dynamical Systems

Project leader:

Thời gian làm việc: 01/09/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Le Hai Yen - Institute of Mathematics, VAST
  2. Nguyen Truong Thanh - Hanoi University of Mining and Geology
  3. Vu Ngoc Phat - Institute of Mathematics, VAST
Các Hoạt động của Nhóm: