Workshop “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures”

Time:08:00:19/04/2019 to  17:00:21/04/2019

Venue/Location: Tuần Châu, Quảng Ninh

Organisers: Đỗ Phan Thuận, Trương Diệu Linh, Phạm Văn Hải, Trần Thị Thu Hương

Scientific Committee: Đỗ Phan Thuận, Trương Diệu Linh, Phạm Văn Hải, Trần Thị Thu Hương

Invited Speakers: Prof. Vincent Vajnovszki, Prof. Brigitte Jaumard

Ngôn ngữ: English, French